Årsmøte Sunnmøre historielag 2022

Torsdag 19. mai kl 18 ønsker vi velkomne til årsmøte med program på Gamleskulen på Flem, på Longva.

Gamleskulen Flem, Longva. Foto: Aud Farstad

Stad: Gamleskulen, Flem på Longva.
Tidspunkt: 19. mai, klokka 18:00

Vi er glade for å kunne ta turen til Longva, Gamleskulen! Det er Haram kulturhistoriske lag som gjestfritt inviterer til årsmøtet i det som er deira møtelokale. Vi startar med årsmøtesakene. Vidare gler vi oss til å høyre Sveinung Giske fortelje om dokumentasjonsprosjektet om Nordøyvegprosjektet. Haram kulturhistoriske lag orienterer om lagsarbeidet og Sunnmøre historielag orienterer om STÅ OPP! for lokalhistoria!

Det vert kaffi og kaffimat

Velkomne skal de vere!

Styret i Sunnmøre historielag – i samarbeid med Haram kulturhistoriske lag.

STÅ OPP – for lokalhistoria!

Altfor få unge tek del i lokalhistoriedugnaden. Nyare lokalhistorie blir ikkje dokumentert. Men korleis få dei unge røystene med? Sunnmøre historielag har invitert tre aktørar som brenn for lokalhistorie, og som har gjort lokalhistorie til brennaktuell formidling i skulen.

På Haramsøy skule tek dei tidsmaskina tilbake i historia  

Elevar frå 1. – 3. trinnet og lærarane Grethe Flem Ulla og Anita Myklebust Ulla viser og fortel om korleis skulen gjennom fleire tiår har gjort lokalhistoria levande. Med undervisningsmetoden Storyline har elevane i 1.-3. klasse ved Haramsøy skule lært om livet på 1800-talet ute på Ulla, Haramsøy. Elevane må finne informasjon og gjere undersøkingar slik at dei kan gå i roller og bu på gardane slik dei gjorde før. Etter eit omfattande kjeldearbeid har dei leika ut hendingane, og bygd heile miljøet som var på Ulla på 1800-talet.

Kvar skal framtidas lokalhistoriske kjelder kome frå?
Svein Ove Dale Østrem er historikar og lærar på Molde vidaregåande skule. Skulen har eit prosjekt ilag med Romsdal sogelag der elevane forskar på eiga slektshistorie. Sogelaget publiserer nokre av historiene i årboka. Målet er å tenne ein «historiegnist» hos ungdommane, men det er også ein god måte å få inn stoff sett med ungdomane sine auge. Østrem har også tankar om dagens stadig meir papirlause samfunn, livet sett gjennom sosiale medier og korleis skulen kan hjelpe oss med innsamling av kjeldemateriale for ettertida.

Alt startar i lokalhistoria

Oddbjørn Hofseth er historikar og lektor, og har skrive fleire lokalhistoriske artiklar med tema frå ålesundsområdet. Han vil greie ut om korleis lokalhistorikaren kan løfte lokalhistorie inn i eit større perspektiv, og vise at lokalhistorie er noko meir enn «berre» historie i eit lokalsamfunn. Som ivrig formidlar av lokalhistorie, både i skulen og som artikkelforfattar, vil han kome med fleire konkrete lokalhistoriske døme.   

Nye røyster i lokalhistoria
Sunnmøre historielag kunne ikkje ha halde oppe aktiviteten i over hundre år hadde det ikkje vore for den store frivillige innsatsen, men den har også variert gjennom tidene. Vi ser mellom anna at særleg dei unge, og dei med kortare røter ikkje tek del i dette arbeidet. Arrangementet markerer frivilligåret, og har fått støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Leiar i Sunnmøre historielag Ingvil E Grimstad seier: «Vi håper at vi denne kvelden kan få ein god diskusjon om både kva lokalhistorie er, og at det kan kome nye røyster inn i dette viktige arbeidet».  

Stad: Verket, hovedbygningen, Sunnmøre museum.
Tidspunkt: torsdag 09. juni kl 18:00.
Inngang: 100 NOK / u 18 gratis


Årbok for Sunnmøre blir vitskapeleg

Årbok for Sunnmøre har tatt eit steg vidare. Frå i år vert det også vitskaplege artiklar i det tradisjonsrike lokalhistoriske tidsskriftet.

Sunnmøre historielag har søkt om at Årbok for Sunnmøre skal få status som vitskapleg skrift, og dette har no fått godkjenning. Dette tyder at tidsskriftet, som har blitt utgjeve sidan 1910, kan ta inn artiklar på det som innan høgskule- og universitetssystemet kallast nivå 1. Det blir stilt andre krav til desse artiklane enn til dei ordinære årbokartiklane. Dei må gjennom ei såkalla fagfellevurdering. Ein fagfelle er ein ekstern lesar som kjenner fagfeltet, og som vurderer artikkelen etter vitskaplege kriterier. Fagfellen er anonym og kjenner ikkje namnet til artikkelforfattaren.

Vi meiner dette er ei viktig og rett utvikling for årboka. Årboka har tradisjon for å gje ut artiklar av ulike format og av forfattarar av alle slag. Dette er styrken til årboka, og det skal vi fortsetje med også etter dette.

Det at vi no også opnar for å publisere ein eller to vitskaplege artiklar i kvart tidsskrift gir nye muligheiter. Som vitskapleg tidsskrift vert vi meir attraktive som publiseringskanal for høgskular, universitet, arkiv og museum, då dette gjev poeng og ekstra tilskot. I sin tur vil vi kunne sikre oss artiklar om regionen vår, som elles ville endt opp i andre vitskaplege fora. Årboka er også ein viktig publiseringskanal for regionmuseet Viti, som er utgjevar av årboka ilag med Sunnmøre historielag. Musea satsar stadig meir på forsking, og det å ha eit vitskaplege tidsskrift er eit viktig løft for denne satsinga.

Dei artiklane som skal til fagfellevurdering må vere redaksjonen i hende innan 1. august, for vurdering. Sjå forfattarinstruks her.
Dei andre artiklane må vere redaksjonen i hende innan 15. september, men helst før. Vi ser helst at forfattarinstruks også vert nytta for desse artiklane.

Årboka har kome ut sidan 1910. Frå 2023 får vi både det gode lokalhistoriske stoffet, OG vitskaplege artiklar av lokalhistorisk interesse.

LANSERING AV ÅRBOK FOR SUNNMØRE 2021

Velkomne til bokslepp og forfattarmøte for Årbok for Sunnmøre 2021, i foajeen ved Sunnmøre museum, torsdag 02. desember kl 18:00.

Sunnmøre historielag og Viti lanserer Årbok for Sunnmøre 2021. Årboka inneheld mykje og variert stoff, både frå frivillige historieinteresserte og frå museet sine tilsette. Fleire av forfattarane kjem og fortel om artiklane sine. Det vert også musikalske innslag ved Anna Gjendem og Ivar Aasen spelemannslag.

Både medlemmer av historielaget og andre interesserte er hjarteleg velkomne. Det vert høve til å teikne medlemsskap i historielaget, og Årboka vert lagt ut for sal. Arrangementet er gratis.

Årsmøte 2021

ÅRSMØTE 2020, TORSDAG 28. oktober kl 18:00
Sunnmøre historielag inviterer til eit noko forsinka årsmøte for 2020. Denne gongen tek vi turen til Velledalen i Sykkylven , og møtast på Velledalen grendahus.

Programmet for kvelden:
18:00 Årsmøtesaker Sunnmøre historielag:

– årsmelding og rekneskap
– kontingent
– orienteringar om lag og årbok
– program 2022
– val

19:00 Velledalen sogelag fortel om Brunstadskulen, solstokken og arbeidet sitt.
Matykt.


VELKOMNE!

Årsmøte sunnmøre historielag

Torsdag 9. mai klokka 18:00 inviterer vi til årsmøte i Sunnmøre Historielag. Møtet vert halde ombord i bankskøyta Storeggen av Aalesund, ved kaia i Volda sentrum.

Etter årsmøtesakene får vi eit innlegg om det lokal – og regionalhistoriske arbeidet ved Høgskulen i Volda, ved Harald Krøvel.

Ingvil E Grimstad vil orientere om bankskøytehistoria.

Det blir litt å bite i og kaffi.

Vel møtt ombord!

Lansering Årbok 2018

Torsdag 6. desember klokka 18:00 lanserer vi Årbok for Sunnmøre 2018. Årboka har fått nytt og friskt design, og vi har mykje interessant stoff å by på. Som vanleg inviterer vi både forfattarar og interesserte til å vere med på lanseringshending ved Middelaldermuseet i Borgundgavlen i Ålesund.

Fleire av forfattarane vil vere til stades for å fortelje om arbeidet

med artiklane. Det blir høve til både å stille spørsmål og diskutere. Desse har skrive i årets årbok:

Ole M. Ellefsen: Marchadens ville bukkerikk langs norskekysten
Jarle Sulebust: Høvdingehallen på Giske og Peder Fylling Sulebust
Anders Ulstein: Sunnmørsposten under krigen
Johan K. Hasund: Bygdeskikkar frå Ulstein
Arne Knutsen: Stavkirker på Møre
Jostein Fet: I vestlendingars fotefar på Færøyane  og Nygards Inga
Oddbjørn  Hofseth: Evensmos Englandsfarere. Boka, filmen og mottakinga
Terje Aarset: Oddvar Nes (1938-2016)

Vi serverer kaffi og peparkaker, og dei som er medlem av historielaget får med seg den rykande ferske boka heim. Du kan også kjøpe boka, for 290 NOK. Teiknar du medlemsskap i Sunnmøre historielag er prisen 250 NOK.

Velkomne!

STRIKKEHISTORISK KAFE

Vi gleder oss til å invitere til Sunnmøre historielag sin første strikkehistoriske kafe. Tema for kvelden er strikkinga si historie. Vi er inne i ein periode der det er trendy å strikke. Korleis har dette vore tidlegare? Kva tid begynte ein å strikke? Regionkonservator og historikar Line Iversen deler av sin kunnskap om strikkinga si historie med foredraget; Frå bestemor til Youtube. 

Vi får også besøk av Wenche Haddal som er opptatt av riktig bruk av ein lokal og hardfør ressurs: villsauen. Ho viser nokre av villsauprodukta sine, og fortel om prosessen frå garn til ferdig produkt.

Før dei kjemiske fargane tok over for å gje farge til garn og tekstilar, var det fargestoff frå plantar, tre og innekt som vart brukt til farging. Både lokale og importerte vekstar vart brukt. Cecilie Rørstad syner norsk plantefarga ullgarn og korleis fargeprosessen vert gjort. Garnet har blitt farga på dei to middelalderfestivalane i Borgundkaupangen.

Middelaldermuseet, torsdag 18. oktober kl 18:30. Inngang kr 50. Sal av kaffi og kaker.
Velkomne med og utan strikk!

Årsmøte Sunnmøre historielag

Vi inviterer alle medlemmer og interesserte til årsmøtet som vi denne gongen har lagt til Middelaldermuseet ved Sunnmøre museum. Etter at vi har gått gjennom årsmøtesakene har vi invitert Arne Knutsen til å gi oss foredraget: «Då bautaen til Giskeætta kom heimat til Giske, etter over 70 år på vandring.»

Tid: Tysdag 8. mai kl 18:00
Stad: Middelaldermuseet / Sunnmøre museum, Ålesund

Saksliste:
1. Godkjenning av saksliste
2. Val av referent og møteleiar, samt to til å skrive under protokollen. 3. Årsmelding 2017
4. Rekneskap 2017
5. Årboka og Stiftinga Sunnmøre museum, orientering.
6. Program 2018.
7. Val

Arne Knutsen held foredrag om bautastein på Giske. Foto: Arne Knutsen

 

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….